keyifli alışveriş. DEKOPAZAR
Yapı > Yalıtım
Döşemelerde ısı yalıtımı...
      Zemin kat döşemelerindeki ısı kayıplarını azaltmak için kullanılan ısı yalıtım detaylarının çözümlenmesi, yapı kabuğunun diğer bölümlerinde uygulanan ısı yalıtım detaylarından farklılık arz etmektedir.
     
     Bunun başlıca nedeni, zemine oldukça yakın ya da doğrudan ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, zemin kat döşemelerindeki ısı yalıtımları incelenirken döşeme ve dış duvarlardaki su, buhar yalıtımları ile ilişkilerinin kurulması kaçınılmaz olmaktadır.
     
     Döşemelerin altından yapılan ısı yalıtımı genellikle döşeme elemanı boyunca yatay olarak uzanır. Burada kullanılacak yalıtım malzemesi yüksek nem direncine sahip ve basınca dayanıklı sert bir tabaka olmalıdır. Eğer nem geçirmeyen tabakanın altında yer alıyorsa, zemin ya da dolgunun zararlı olabilecek etkilerinden korunmalıdır. Bu uygulamada beton döşemeler yerinde yalıtılırlar ve iki yolla taşınırlar. Bunlar;
 • Zemin ya da dolguya oturtulurlar,
 • Çevre duvarlar vasıtası ile taşınırlar.

        Nem geçirmez tabaka beton zeminin altında veya üstünde olabilir. Eğer betonun altında ise ısı yalıtımının altında veya üstünde de olabilir. Zeminin yüksek miktarda sülfata sahip olduğu alanlarda, nem geçirmez tabaka betonun üstünde ise, betonun zemindeki bileşenlerden etkilenmemesi için ek bir ayırıcı tabakaya ihtiyaç vardır. Bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;
 • Yapısal sağlamlığın ve ısıl performansın azalması,
 • Yapım sırasındaki zararlar,
 • Isı köprülerindeki olası yoğuşma,
 • Döşemedeki nemin zararı ve
 • Tesisatlardaki olası sorunlardır.

        Taşıyıcının üstünden yalıtılan zemin kat döşemelerindeki yalıtım uygulamaları, zemin döşemesi prekast kiriş ve blok döşemeler ile yerinde dökülen döşemelerde kullanılır. Isı yalıtım malzemesi sert ve üzerindeki yüke uygun olmalıdır. Yalıtım elemanı ahşap esaslı döşeme kaplaması veya şap altında yer alabilir. Bu tür uygulama yalıtılmış ahşap döşeme sistemleri için de uygundur. Bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;
 • Uygulamadaki hatalar ve yapım sırasındaki zararlar,
 • Nemden oluşan zararlar,
 • Isı köprülerindeki yoğuşma ve
 • Tesisattaki olası sorunlardır.

        Kenarından yalıtılan zemin kat döşemesi uygulamasında, ısı yalıtım tabakaları döşemenin kenarına, binanın boyut ve şekline ve de yalıtım kalınlığına bağlı olarak 2 m 'ye kadar yatay veya düşey olarak yerleştirilir. Isı yalıtım tabakası döşemenin çevresinde düşey olarak üç değişik şekilde yer alabilir. Bunlar;
 • Dış duvarın iç tarafına,
 • Duvar tabakalarının arasındaki boşluğuna ve
 • Dış duvarın dış tarafınadır.

        Temellerin derinlik ve tipine bağlı olarak, ısı yalıtımı duvarlarda olduğu gibi temellerde de yapılabilir. Düşey yalıtımın dış taraftan uygulanması, binanın içindeki döşemeye uygulanmasının uygun olmadığı yerlerde faydalı olabilir. Fakat, temel derinliğinin yeterli olduğu durumlarda temel duvarlarının dış tarafına ısı yalıtımı eklenebilir.
       
       Bu uygulama özellikle yalıtım tabakasının dış duvar yalıtım tabakası ile devamlılığının sağlanması kolaylığı açısından faydalıdır. Aynı zamanda beton zemin döşemesindeki yüzey yoğuşmasına çare olarak kullanılabilir. Bu grup uygulamada oluşabilecek sorunlar;
 • Zeminin altındaki ısı yalıtım malzemesinin ısıl performansının azalması,
 • Yapım sırasındaki zararlar,
 • Temellerdeki taşıyıcı hatalar ve
 • Isı köprülerindeki yoğuşmadır.

  Zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı
        Soğuk bölgelerde, binanın iç sıcaklığı zemin sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması durumunda, zemin üzerine oturan döşemede ısı yalıtımı yapmak gerekir. Uygulamada, toprak üzerine 15-20 cm kalınlığında döşenen blokaj üzerine 10 cm kalınlıında grobeton dökülür. Daha sonra aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla su ve nem yalıtımı, ısı yalıtımı, koruma harcı ve döşeme kaplaması uygulanır.
       
  Isı yalıtımsız döşeme
        Zemin katlarda ısı kaybı dış duvarlardan dış havaya olduğu kadar döşemeden zemine doğru da gerçekleşmektedir. Burada sürekli bir ısı tutucu olmaması durumunda birim alandaki kayıp miktarı önemsenecek miktardadır.
       
  Tam ısı yalıtımlı döşeme
        Isı yalıtımının döşeme betonunun altında olması, ısı yalıtımı kapasitesinden yararlanılmasını, üstünde bulunması ise hacmin daha çabuk ısınmasını ve yerden ısıtma yapılmasını sağlar. Ancak, bu durumda bir buhar kesici gerekir.
       
  Kiriş yalıtımlı döşeme
        Yalnızca dış kenar döşeme kirişlerinde ısı yalıtımı yapılması, ısı akışının bina altından yana doğru olacağı ve zeminin yüksek ısı depolama kapasitesine sahip olduğu düşüncesiyle soğuk olmayan bölgelerde yeterlidir denilebilir. Yalıtımın kabuğun dış kısmında olması duvar yalıtımı ile sürekliliği sağlar ve ısı köprülerinin giderilmesi açısından oldukça etkilidir.
       
  Altı açık döşemede ısı yalıtımı
        Alt tarafı ısıtılmayan odalarda döşemedeki yalıtım üst veya alt taraftan yapılabilir. Yalıtımsız halde U=2,31 W/m²K iken 6 cm alttan yalıtım yapıldığında söz konusu değer U=0,42 W/m²K 'ne kadar düşürülebileceği görülmektedir.
       
  Zemine oturmayan döşeme
  Isı yalıtımsız döşeme
        Zemin döşemesi altındaki boşluğun, nem birikimini azaltmak üzere havalandırılması aynı zamanda yalıtımsız döşeme altında taşınım yoluyla ısı kaybını arttırır. Dolayısıyla bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanır.
       
  Üstü ısı yalıtımlı döşeme
        Isı köprülerinin giderilmesi ve yerden ısıtma yapılması açısından ısı yalıtımının döşeme üst yüzünde bulunması yarar sağlar.
       
  Tam ısı yalıtımlı döşeme
        Dış duvarda yalıtım bulunması, bir önceki çözümdeki performansı sağlamakla birlikte duvar kalınlığını azaltmaktadır.
       
  Kapalı döşeme çıkması
  Isı yalıtımsız çıkma
        Döşeme çıkması ve sarkan kirişte ısı köprülerinin oluşması nedeniyle bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanabilir.
       
  Isı yalıtımlı çıkma
        Dış yan ve alt yüzeylerle kiriş dış yüzüne yalıtımı uygulaması ısı köprülerini gidermiş olacaktır. Duvar örgisinin bu durumda döşemenin kenarından yalıtım kalınlığı kadar taşması ve sıva çatlağını önlemek üzere yalıtım ile duvar blokları arasındaki derz üzerinde sıva donatısı kullanılması gerekir.
       
  Tam ısı yalıtımlı çıkma
        Tüm dış yüzey boyunca ısı yalıtımının sürekli olması ısı köprülerini giderdiği gibi kagir duvar kalınlığını ve dolayısıyla ağırlığını azaltma imkanını tanımaktadır.
       
  Açık çıkmalı balkon döşemeler
  Isı yalıtımsız çıkma
        Sıcak bölgeler dışında yer alan bina bloklarında ısı yalıtımı önleminin alınmaması durumunda ısı kayıpları ile birlikte yoğuşma zararları söz konusudur.
       
  Ayrık çıkma
        Kat döşemesi boyunca oluşan ısı köprüsünü gidermek üzere çıkma döşemesi cepheye dik kısa kenarları boyunca kirişler tarafından taşınarak kat döşemesinden ayrılabilir. Böylece ısı köprüsü alanı azaltılarak kiriş kesit alanına indirgenmiş olur ve ısı yalıtımında süreklilik sağlanır.
       
  Özel donatılı çıkma
        Özel donatı yardımıyla kat ve çıkma döşemeleri arasına beton yerine ısı yalıtımı koyarak konsol olarak çalıştırılabilir.
       
  Kaynak: izolasyonu.com
 • Google
  Google  Reklam vermek için...